Dom Seniora „BURSZTYNOWE ZACISZE” w Liskowie został powołany przez Fundację „Z Godnością” z siedzibą: ul. Zagorzynek 34, w 62-800 Kaliszu.
Dom Seniora stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, zarządzaną przez Dyrektora. Funkcjonuje w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym, na podstawie:
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, rozdział 3, art. 67 i 68 (Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami)
• rozporządzeń wynikających z powyższej ustawy,
• innych uchwał organu założycielskiego,
• statutu oraz regulaminu organizacyjnego,
• wpisu do Rejestru placówek zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego nr 31.

Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze”
w Liskowie, ul. Leśna 1

S T A T U T

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze” jest jednostką organizacyjną Fundacji „Z Godnością” zlokalizowanej przy ul. Zagorzynek 34, 62-800 Kalisz
2. Dom Seniora używa nazwy „Bursztynowe Zacisze”.
3. Dom Seniora ma siedzibę w 62-850 Lisków, ul. Leśna 1.
4. Dom Seniora prowadzi Fundacja “Z Godnością” jako jednostka organizacyjnie nadrzędna.
§ 2.

1. Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze” w Liskowie działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, rozdział 3, art. 67 i 68 (Dz. Urzędowy z 2008 r., nr 115, poz. 728 z późn. zm. i rozporządzeń wynikających z wyżej wymienionej ustawy).
2. Niniejszego statutu.
3. Regulaminu organizacyjnego Domu Seniora .
4. Innych zarządzeń i uchwał uchwalonych przez organ założycielski a dotyczących Domu Seniora „Bursztynowe Zacisze”.

II. Przedmiot działalności
§ 3.

1. Przedmiotem działalności Domu Seniora „Bursztynowe Zacisze” jest zapewnienie stałej opieki, warunków godnego i bezpiecznego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia z uwzględnieniem stopnia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców
2. Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze” zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, społeczne i religijne w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
3. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczyć w treningach umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz uczestniczenie w terapiach zajęciowych.
4. Dom Seniora służy pomocą mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących Im na podstawie odrębnych przepisów.
5. Mieszkańcom Domu Seniora mogą być udzielone świadczenia zdrowotne nie przewidziane w niniejszym statucie jeżeli wymagają tego potrzeby nagłe mieszkańców i pozwalają na to warunki domu.
6. Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze” prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej i rehabilitacji społecznej.
7. W celu integracji mieszkańców Domu Seniora ze środowiskiem lokalnym, DS może prowadzić działania oraz podejmować inicjatywy w zakresie aktywizacji różnych środowisk społecznych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, wychowawczej i profilaktycznej.

§ 4.

1. DS jest domem pobytu czasowego i w szczególnych przypadkach pobytu stałego oraz świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych obu płci.
2. Prawo do umieszczenia w Domu Seniora przysługuje osobom na warunkach oddzielnie określonych w umowie przyjęcia do Domu Seniora.

§ 5.

1. Decyzje o skierowaniu do Domu Seniora i warunków o odpłatności wydaje organ prowadzący Dom seniora „Bursztynowe Zacisze” na podstawie przepisów wewnętrznych .

III. Organizacja i zasady działania Domu Seniora

§ 6.

1. DS jest jednostką organizacyjną Fundacja „Z Godnością”.
2. Domem Seniora „Bursztynowe Zacisze” kieruje Dyrektor wraz z zespołem kierowniczym powołanym na Jego wniosek.
3. Kierując Domem Seniora, Dyrektor odpowiada za jego działalność i realizację działań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

§ 7.

1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań funkcjonowania Domu Seniora oraz praw i obowiązków Jego mieszkańców określa opracowany przez Dyrektora Domu regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Fundacji „Z Godnością”.

IV. Gospodarka finansowa Domu Seniora

§ 8.

1. Gospodarka finansowa Domu Seniora realizowana jest w oparciu o przepisy ogólne funkcjonowania przedsiębiorstw i zasad prowadzenia pełnej księgowości.

§ 9.

1. Dom Seniora „Bursztynowe Zacisze” pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu własnego, a dochody odprowadza na rachunek główny firmy .
2. W przypadku braku środków konto Domu Seniora zasilane jest ze środków głównych firmy założycielskiej.

§ 10.

Źródłem dochodu Domu Seniora są:
1. Wpływy z usług w postaci odpłatności za pobyt w Domu Seniora „Bursztynowe Zacisze”
2. Wpływy z usług dodatkowo świadczonych dla mieszkańców Domu i innych osób o podobnym zakresie potrzeb.
3. Inne dochody.

V. Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Dom Seniora podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Województwa Wielkopolskiego.

§ 12.

1. Zmiany statutu może dokonać zarząd organu założycielskiego w trybie właściwym dla jego uchwalenia.